menuankieta

Gdzie spędziłeś wakacje ?

Pokaż wyniki
ankieta
Logo BIP
  • Odwiedziło nas: 59402 osób
  • Do końca roku: 131 dni
  • Do wakacji: -61 dni
Środa, 2018-08-22
Imieniny:
Cezarego, Marii

Zasady prowadzenia postępowania rekrutacyjnego

Jesteś tu: » Strona startowa » Rekrutacja » Zasady prowadzenia postępowania rekrutacyjnego

                                                                                                                                                                                      Załącznik Nr 1


Zasady prowadzenia postępowania rekrutacyjnego do Gminnych Przedszkoli
z terenu Gminy Lisia Góra na rok szkolny 2015/2016
- opracowane w oparciu o zapisy

ustawy z dnia 6 grudnia 2013 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych
innych ustaw (Dz. U. z 2014 r. poz. 7).

 

1.W postępowaniu rekrutacyjnym biorą udział dzieci zamieszkałe na terenie gminy Lisia Góra: wójt jest zobowiązany do zapewnienia miejsca wychowania przedszkolnego

Od 1września 2015 dla dzieci 4 letnich

Od 1 września 2017 dla dzieci 3 letnich

 

2. Rodzice -opiekunowie prawni oraz osoby ( podmioty) sprawujące pieczę zastępczą nad dzieckiem , które uczęszczają do przedszkola w roku 2014/15 składają deklarację

o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w kolejnym roku szkolnym w przedszkolu, do którego uczęszcza dziecko - w terminie 7 dni poprzedzających rekrutację.

 

3.Postępowanie rekrutacyjne prowadzi się na wolne miejsca- dla dzieci zapisywanych po raz pierwszy, lub zmieniających przedszkole, na wniosek rodziców/ (opiekunów prawnych) dziecka, którzy mogą złożyć wnioski maksymalnie do 3 przedszkoli gminnych.

 

4. Rodzice (opiekunowie prawni) wskazują we wniosku listę wybranych przedszkoli, według swoich preferencji.

 

5. Wypełniony wniosek podpisują rodzice (prawni opiekunowie dziecka); podpisy złożone we wniosku są potwierdzeniem zgodności informacji zawartych we wniosku ze stanem faktycznym.

 

6. Dokumenty, które rodzice/prawni opiekunowie dołączają do wniosku:  

Dokumenty potwierdzające spełnianie kryteriów ustawowych:

1)      Oświadczenie o wielodzietności rodziny kandydata (wielodzietność rodziny kandydata oznacza rodzinę, która wychowuje troje i więcej dzieci) .

2)      Orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność, orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne (w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721, z późn. zm.).

3)      Prawomocny wyroku sądu rodzinnego orzekający rozwód lub separację lub akt zgonu oraz oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka oraz niewychowywaniu dziecka wspólnie z jego rodzicem (samotne wychowywanie dziecka oznacza wychowywanie dziecka przez pannę, kawalera, wdowę, wdowca, osobę pozostającą w separacji orzeczonej prawomocnym wyrokiem sądu, osobę rozwiedzioną, chyba że osoba taka wychowuje wspólnie co najmniej jedno dziecko z jego rodzicem).

4)      Dokument poświadczający objęcie dziecka pieczą zastępczą (zgodnie z ustawą z dnia
        9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i pieczy zastępczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 135, z późn. zm).

 

7. Dokumenty potwierdzające spełnianie przez kandydata kryteriów dodatkowych: określa załącznik do Uchwały Rady Gminy lisia Góra nr 4/19/2015r z dnia 4 lutego 2015 roku.

 

 

8. Postępowanie rekrutacyjne prowadzone jest w terminach określonych
    w harmonogramie:

- w I etapie rekrutacji - z uwzględnieniem kryteriów określonych w ustawie;
- w II etapie rekrutacji - z uwzględnieniem kryteriów określonych w uzgodnieniu z organem prowadzącym;

 

 

9. Przewodniczący komisji rekrutacyjnej może:

a) żądać od rodziców (opiekunów prawnych) przedstawienia dokumentów potwierdzających okoliczności zawarte w oświadczeniach (przewodniczący wyznacza termin przedstawienia dokumentów);

b) zwrócić się do wójta gminy o potwierdzenie okoliczności zawartych w oświadczeniach.

 

10.W przypadku braku dokumentów potwierdzających spełnienie danego kryterium lub braku potwierdzenia okoliczności zawartych w oświadczeniu, komisja rekrutacyjna, rozpatrując wniosek, nie uwzględnia kryterium, które nie zostało potwierdzone.

 

11.Na podstawie spełnianych przez kandydata kryteriów kwalifikacyjnych komisja rekrutacyjna ustala kolejność przyjęć.

 

12. W przypadku większej liczby kandydatów niż liczba wolnych miejsc na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego brane są pod uwagę łącznie kryteria określone w ustawie o systemie oświaty tzw. kryteria ustawowe.

 

 

13. W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego lub jeżeli po jego zakończeniu przedszkole nadal dysponuje wolnymi miejscami, na drugim etapie brane są pod uwagę kryteria ustalone przez dyrektora przedszkola w porozumieniu z wójtem gminy- tzw. kryteria dodatkowe.

 

14. W przypadku uzyskania przez grupę kandydatów równorzędnych wyników, na drugim etapie postępowania, komisja rekrutacyjna ustalając kolejność kwalifikacji, bierze pod uwagę  miejsce przedszkola na liście preferencji kandydata (w porządku od najbardziej do najmniej preferowanej).

 

15. Komisja rekrutacyjna podaje do publicznej wiadomości wyniki postępowania rekrutacyjnego, w formie listy dzieci zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do przyjęcia, umieszczonej na tablicy ogłoszeń w przedszkolu.

 

16. Po potwierdzeniu przez rodzica (prawnego opiekuna) woli uczęszczania dziecka do przedszkola komisja rekrutacyjna podaje do publicznej wiadomości listy dzieci przyjętych i dzieci nieprzyjętych do przedszkola na tablicy ogłoszeń w przedszkolu.

 

17. Rodzice (prawni opiekunowie) dzieci, które nie zostały przyjęte do przedszkola mogą:

  1. wnioskować do komisji rekrutacyjnej o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia dziecka do danego przedszkola  w terminie 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy dzieci przyjętych i nieprzyjętych;
  2. w terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia wnieść do dyrektora przedszkola odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej;
  3. na rozstrzygnięcie dyrektora danego przedszkola służy skarga do sądu administracyjnego.

 

18. Przydział dzieci do konkretnych oddziałów (jednorodnych wiekowo lub mieszanych) nastąpi po zakończeniu postępowania rekrutacyjnego, w zależności od liczby i wieku dzieci zakwalifikowanych i kontynuujących edukację w przedszkolu.