menuankieta

Gdzie spędziłeś wakacje ?

Pokaż wyniki
ankieta
Logo BIP
 • Odwiedziło nas: 59407 osób
 • Do końca roku: 131 dni
 • Do wakacji: -61 dni
Środa, 2018-08-22
Imieniny:
Cezarego, Marii

KONCEPCJA PRACY

Jesteś tu: » Strona startowa » Dla rodziców » KONCEPCJA PRACY

                                                Koncepcja pracy  

          Gminnego Przedszkola w Nowych Żukowicach

 

Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 października 2009 r. ze zm.

 

                                        Misja przedszkola

Gminne Przedszkole w Nowych Żukowicach pełni funkcje opiekuńcze, wychowawcze i kształcące. W przedszkolu wspierany jest rozwój dziecka, rozpoznaje się i zaspakaja jego potrzeby edukacyjne oraz umożliwia rozwój zainteresowań. Tworzy bezpieczne warunki do wspólnej zabawy i nauki.

 

                                         Wizja przedszkola

 1. Proces wspomagania rozwoju i edukacji

Przedszkole w Nowych Żukowicach zatrudnia kadrę pedagogiczną mającą wysokie kwalifikacje  pedagogiczne, a także kwalifikacje specjalistyczne: logopedę. Przedszkole przygotowuje dzieci do podjęcia nauki w szkole i rozwija ich kompetencje poznawcze. Dzieci zdobywają wiedzę głównie poprzez aktywne poszukiwania i odkrywanie otaczającej je rzeczywistości. Praktycznych umiejętności nabywają w toku działania, są także zachęcane do twórczego rozwiązywania problemów. Przedszkole respektuje zasady zrównoważonego rozwoju w aspektach: przyrodniczym, społecznym, ekonomicznym i kulturowym. Dzieci uczone są troski o własne zdrowie, zachęca się je do aktywności ruchowej i poznawczej w naturalnym otoczeniu- dzięki temu jednocześnie obserwują i badają przyrodę, odkrywają mądrość jej praw oraz uczą się racjonalnie korzystać z jej naturalnych zasobów dla zdrowia i zaspokojenia własnych potrzeb.

Przedszkole podejmuje także działania na rzecz kształtowania poczucia własnej wartości dziecka. Wprowadza podstawowe zasady funkcjonowania w grupach społecznych poprzez ustalanie praw i obowiązków oraz naukę ich respektowania. Dzieci uczą się współdziałania w grupie, co daje im możliwość docenienia wartości wspólnego dzieła i pracy zespołowej.

Przedszkole prowadzi planowy proces wychowawczy oparty na najważniejszych wartościach- dzieci uczą się odróżniać dobro od zła. Katalog wartości obejmuje także: piękno, prawdę, miłość, przyjaźń, współdziałanie, odpowiedzialność, szacunek, tolerancję, zdrowie, przyrodę, ojczyznę. Kształtowanie tożsamości narodowej i kulturowej dziecka oparte jest na tradycjach rodzinnych oraz kulturze regionu i narodu.

Pomieszczenia przedszkolne, wyposażenie przedszkola, w tym środki dydaktyczne, pozwalają na realizację przyjętych programów. Nowoczesne meble i kąciki zainteresowań oraz atrakcyjne zabawki zachęcają do swobodnej zabawy. Teren przedszkolny sprzyja zabawom na powietrzu oraz prowadzeniu obserwacji przyrodniczych.

 

ISTOTA PROCESÓW ZACHODZĄCYCH W PRZEDSZKOLU

                                        I ICH EFEKTY

Nauczyciele monitorują indywidualny rozwój każdego wychowanka w czasie systematycznych obserwacji, prowadzonych w celu zapewnienia najlepszych warunków do osiągnięcia sukcesów rozwojowych. Proces wspomagania rozwoju i edukacji dziecka zmierza do osiągnięcia przez nie gotowości do podjęcia nauki w szkole. Przedszkole bada tę gotowość i w zależności od wyników badania prowadzi zajęcia wspomagające i korygujące rozwój dziecka, a także udziela pomocy psychologiczno- pedagogicznej. Oferta zajęć prowadzonych w przedszkolu zapewnia realizację podstawy programowej, a także umożliwia rozwój zainteresowań i talentów dzieci.

Nasze zasady są następujące:

 • Zaspakajamy potrzeby dziecka.

 • Organizujemy jego aktywność.

 • Indywidualizujemy oddziaływania w zależności od potrzeb i możliwości dziecka.

 • Organizujemy środowisko umożliwiające nabywanie kompetencji społecznych przez dziecko.

 • Integrujemy proces wychowania i edukacji.

Przedszkole respektuje zasady zrównoważonego rozwoju w aspektach: przyrodniczym, społecznym, ekonomicznym i kulturowym. Propagujemy dbałość o zdrowie oraz zachowania przyjazne przyrodzie. Dzieci wdrażane są do troski o własne zdrowie i aktywności ruchowej oraz poznawczej w naturalnym otoczeniu. Obserwują i badają przyrodę, uczą się jej rozumieć, kochać i szanować, a także korzystać z jej zasobów dla własnego zdrowia i zaspokojenia potrzeb. Przedszkole rozwija kompetencje społeczne dzieci, uczy współdziałania i prowadzi planowy proces wychowawczy oparty na wartościach. Dzieci uczą się odróżniać dobra od zła. Katalog wartości obejmuje: dobro, piękno, prawdę, miłość, przyjaźń, współdziałanie, szacunek, zdrowie, przyrodę, ojczyznę. Kadra pedagogiczna kształtuje tożsamość narodową i regionalną wychowanków, a także poczucie przynależności do wspólnoty europejskiej. Ponadto placówka rozwija zainteresowania i uzdolnienia dzieci, doskonali kompetencje poznawcze wychowanków. Oferuje zajęcia dodatkowe zgodnie z oczekiwaniami i potrzebami dzieci oraz rodziców. Wykaz zajęć jest ustalany na początku każdego roku po konsultacjach z rodzicami.

 

      KATALOG METOD STOSOWANYCH W PRZEDSZKOLU

Stosowane metody i formy pracy są nowoczesne i zapewniają wychowankom atrakcyjny, twórczy i aktywny sposób na osiągnięcie sukcesów rozwojowych.

Są to metody oparte na metodyce wychowania przedszkolnego:

 1. Metody czynne:

 • metoda samodzielnych doświadczeń,

 • metoda kierowania własną działalnością dziecka,

 • metoda zadań stawianych dziecku,

 • metoda ćwiczeń utrwalających.

 1. Metody oglądowe:

 • obserwacja i pokaz,

 • osobisty przykład nauczyciela,

 • udostępnienie sztuki( dzieła plastyczne, przedstawienia teatralne, ilustrowane artystycznie utwory literackie, koncerty muzyczne).

 1. Metody słowne:

 • rozmowy,

 • opowiadania,

 • zagadki,

 • objaśnienia i instrukcje,

 • sposoby społecznego porozumiewania się,

 • metoda żywego słowa.

      Ponadto codzienną praktykę pedagogiczną wzbogacono o nowatorskie toki metodyczne:

 • system edukacji przez ruch D. Dziamskiej,

 • metodę projektu,

 • twórcze metody aktywności ruchowej Orffa, Labana, Kniessów,
 • Metodę Dobrego Startu M. Bogdanowicz,

 • metodykę nauczania matematyki wg E. Gruszczyk- Kolczyńskiej, E. Zielińskiej,

 • metody aktywizujące,

 • aktywne słuchanie muzyki poważnej,

 • techniki twórczego myślenia.

 

WSPÓŁDZIAŁANIE ZE ŚRODOWISKIEM I RODZICAMI

Przedszkole systematycznie współdziała z rodzicami. Wśród form takiego współdziałania są m. in. Uroczystości, mikołajki, bal karnawałowy, piknik rodzinny i zajęcia warsztatowe. Rodzice mogą obserwować swoje maluchy w działaniu i włączać się w różne aktywności. Ponadto współdecydują w sprawach przedszkola i wyrażają swoją opinię na temat jego pracy. Mają wpływ na koncepcję pracy placówki, ofertę zajęć dodatkowych oraz organizację ważnych wydarzeń przedszkolnych. Placówka zapewnia częste kontakty między przedszkolem a domem. Nauczyciele wspierają rodziców w wychowaniu dzieci oraz troszczą się o skuteczny przepływ informacji. Sprzyja to ujednoliceniu procesu wychowania i edukacji dzieci. Wsparcie, życzliwość i akceptacja rodziców ułatwiają podejmowanie konstrukcyjnych działań na rzecz jakości pracy przedszkola. Przedszkole włącza się także w różnorodne inicjatywy na rzecz środowiska, uwzględniając jego potrzeby i możliwości. Dzieci biorą czynny udział w akcjach charytatywnych. Do stałych tradycji należą działania będące przejawem troski o środowisko naturalne, takie jak akcja „ Dzień Ziemi” czy selektywna zbiórka odpadów.

 

TRADYCJE PRZEDSZKOLNE

Przedszkole ma własne tradycje, co podkreśla jego odrębność i specyfikę. Placówka ma swoje imię, logo oraz kalendarz imprez i wydarzeń:

 • Pasowanie na przedszkolaka,

 • Święto pieczonego ziemniaka,

 • Święto Niepodległości,

 • Andrzejki,

 • Mikołajki,

 • Wigilia,

 • Bal karnawałowy,

 • Biesiada z Babcią i Dziadkiem,

 • Dzień Ziemi,

 • Piknik Rodzinny,

 • Zakończenie roku przedszkolnego.

Przedszkole promuje swoją odrębność i specyfikę przez stronę internetową, a także logo przedszkola.

 

SYLWETKA ABSOLWENTA

Absolwent przedszkola:

 • jest dobrze przygotowany do podjęcia obowiązków szkolnych,

 • ma dobrze rozwinięte procesy poznawcze,

 • potrafi współdziałać w zespole,

 • jest zainteresowany nauką i literaturą,

 • jest samodzielny,

 • jest aktywny w podejmowaniu działań,

 • lubi działania twórcze,

 • jest wrażliwy estetycznie,

 • akceptuje zdrowy styl życia,

 • ma bogatą wiedzę o środowisku przyrodniczym,

 • cechuje się gotowością do działania na rzecz środowiska przyrodniczego i społecznego,

 • czuje się Polakiem i Europejczykiem.

 

KIERUNKI DZIAŁANIA (PRIORYTETY) NA LATA 2015/2016, 2016/2017, 2017/2018:

 • opracowanie i wdrożenie systemu pomocy psychologiczno- pedagogicznej w przedszkolu,

 • doskonalenie procesów wspomagania i edukacji dzieci,

 • doskonalenie metod i form współpracy ze środowiskiem i rodzicami,

 • promocja zdrowia i świadomości ekologicznej,

 • budowanie skutecznego systemu współpracy z rodzicami w celu ujednolicenia oddziaływań wychowawczych,

 • inspirowanie kadry pedagogicznej do tworzenia nowatorskiego i twórczego stylu pracy.