menuankieta

Gdzie spędziłeś wakacje ?

Pokaż wyniki
ankieta
Logo BIP
  • Odwiedziło nas: 51939 osób
  • Do końca roku: 316 dni
  • Do wakacji: 124 dni
Niedziela, 2018-02-18
Imieniny:
Konstancji, Krystiana

Zarządzenie nr 12/2017 Wójta Gminy Lisia Góra z dnia 15 luty 2017

Jesteś tu: » Strona startowa » Rekrutacja » Zarządzenie nr 12/2017 Wójta Gminy Lisia Góra z dnia 15 luty 2017

Zarządzenie Nr 12/2017

Wójta Gminy Lisia Góra

z dnia  15 lutego 2017 roku

w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym w roku szkolnym 2017/2018 do publicznych przedszkoli/oddziałów przedszkolnych dla których Gmina Lisia Góra jest organem prowadzącym.

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2016 r. poz. 446 z późn. zm.) oraz art. 204 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe (Dz. U. 2017 r. poz. 60)

zarządza się, co następuje:

§ 1.

Ustala się harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym  do publicznych przedszkoli/oddziałów przedszkolnych na rok szkolny 2017/2018, stanowiący załącznik  do niniejszego zarządzenia.  

§ 2.

Wykonanie zarządzenia powierza się dyrektorom przedszkoli oraz dyrektorom szkół w których utworzone zostały oddziały przedszkolne dla których organem prowadzącym jest Gmina Lisia Góra.

§ 3.

Zarządzenie podlega publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej. Ponadto podlega podaniu do publicznej wiadomości przez ogłoszenie na stronie internetowej Urzędu Gminy Lisia Góra.

 

§ 4.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

 

 

Załącznik do zarządzenia Nr 12/2017 Wójta Gminy Lisia Góra z dnia 15 lutego 2017 roku.

Harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym w roku szkolnym 2017/2018 do publicznych przedszkoli/oddziałów przedszkolnych dla których Gmina Lisia Góra jest organem prowadzącym.

 

l.p.

Czynności rekrutacyjne

Termin

 w postępowaniu rekrutacyjnym

1.

Potwierdzenie woli kontynuowania przez dziecko edukacji przedszkolnej w kolejnym roku szkolnym - rodzice dziecka już uczęszczającego do  przedszkola składają deklarację w przedszkolu.

od 20 lutego 2017 roku

do 24 lutego 2017 roku

2.

 

Złożenie wniosku o przyjęcie do przedszkola publicznego  wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę
w postępowaniu rekrutacyjnym.

od 27 lutego 2017 roku

do 20 marca 2017 roku

 

3.

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków i dokumentów, o których mowa w pkt 1 oraz wykonania przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności wymienionych w art. 150 ust. 7 ustawy Prawo oświatowe.

od 21 marca 2017 roku

do 24 marca 2017 roku

4.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych.

28 marca 2017 roku

 

5.

Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia (dotyczy rodziców, którzy wskazali więcej niż jedno przedszkole we wniosku).

od 29 marca 2017 roku 

do 3 kwietnia 2017 roku

 

6.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych.

4 kwietnia  2017 roku

l.p.

Procedura odwoławcza

Termin

 

1.

W terminie 7 dni od dnia opublikowania list dzieci przyjętych i nieprzyjętych rodzic może wystąpić do komisji rekrutacyjnej z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia.

do 11 kwietnia 2017 roku

2.

 

Komisja sporządza oraz doręcza uzasadnienie w terminie 5 dni od dnia wystąpienia przez rodzica kandydata.

do 16 kwietnia 2017 roku

3.

W terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia rodzic może wnieść do dyrektora przedszkola odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej.

 

do 23 kwietnia 2017 roku

4.

Dyrektor przedszkola, szkoły  rozpatruje odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej w terminie 7 dni od dnia otrzymania odwołania . Na rozstrzygnięcie dyrektora przedszkola służy skarga do sądu administracyjnego.

do 30 kwietnia 2017 roku

l.p.

Czynności rekrutacyjne

Termin

 w postępowaniu uzupełniającym

1.

 

Złożenie wniosku o przyjęcie do przedszkola publicznego  wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę
w postępowaniu rekrutacyjnym.

od 4 maja 2017 roku

 do 16 sierpnia 2017 r.

 

2.

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków i dokumentów, o których mowa w pkt 1 oraz wykonania przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności wymienionych w art. 150 ust. 7 ustawy Prawo oświatowe.

od 17 sierpnia 2017 roku

do 22 sierpnia 2017 roku

3.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych.

23 sierpnia  2017 roku

4.

Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia (dotyczy rodziców, którzy wskazali więcej niż jedno przedszkole we wniosku).

od 24 sierpnia 2017 roku

do 25 sierpnia 2017 roku

5.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych.

29  sierpnia 2017 roku